Poznaj zespół Info Baza Solution sp. z o.o.
Ładowanie...

eUlgi

System eUlgi ma na celu umożliwienie sprzedającemu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji poprawne obliczanie tzw. kwoty ulgi, comiesięczne tworzenie obowiązkowej dokumentacji wynikającej z tejże ustawy, comiesięczne wysyłanie do PFRON informacji o kwocie obniżenia, comiesięczne przekazywanie informacji o kwocie obniżenia partnerom biznesowym, comiesięczne tworzenie ewidencji o wystawionych informacjach, a także tworzenie innych zasobów informatycznych usprawniających zarządzanie i bieżącą pracę osób odpowiedzialnych za rozliczenia z Funduszem. Ponadto system eUlgi usprawnia bieżącą pracę kontrahentów (nabywców kwoty ulgi) poprzez otrzymywanie w czasie rzeczywistym pełnych informacji o kwocie ulgi.

Wystawianie informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Z dniem 1 lipca 2016 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 1886) – zmieniono sposób określania podmiotów mających prawo do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (…) obowiązkowe wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych – w wysokości, co najmniej 30%. Warunkiem obniżenia wpłaty jest: udokumentowanie zakupu fakturą; uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu; udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego (INF-U) niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Oprócz terminowego wystawienia informacji (INF-U) ustawodawca na sprzedającego nałożył obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (ewidencja); przekazywania Zarządowi Funduszu informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia (INF-1-u) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawił informacje.

W sytuacjach gdy sprzedający naruszy ustawowe obowiązki w zakresie wystawiania informacji dokonuje wpłaty na Fundusz ( art. 22 b ustawy o rehabilitacji ) w wysokości: 5% sumy kwot obniżenia wykazanych w informacjach o kwocie obniżenia, które nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach,10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku naruszenia terminu do wystawiania informacji, 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku niespełnienia warunków do wystawiania informacji, trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji, w przypadku podania niezgodnych ze stanem faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji.

Kwotę obniżenia (tzw. kwotę ulgi) oblicza się uwzględniając stany zatrudnienia ogółem pracowników sprzedającego, stany zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników sprzedającego, stany zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników sprzedającego, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (art. 22 ust. 2 ustawy o rehabilitacji) a także przychód ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu na rzecz nabywcy, przychód ogółem ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu, najniższe wynagrodzenie pomniejszone składki na ubezpieczenia społeczne.